Konferencje

Odbywające sie co dwa lata konferencje "Język trzeciego tysiąclecia" to spotkania bardzo wyjątkowe, integrujące środowisko językoznawcze i różne neofilologie w otwartej i dostępnej dla osób zainteresowanych dyskusji nad trudnymi zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej  czy dydaktyki języków obcych.

 

Zachęcamy do prześledzenia dotychczasowego, niemałego już  dorobku  naszych konferencji.

 

Język trzeciego tysiąclecia X, 21-23 marca 2018 r.

Język trzeciego tysięclacia IX, 16-18 marca 2016 r.

Język trzeciego tysiąclecia VIII, 13-14 marca 2014 r.

Język trzeciego tysiąclecia VII, 14-16 marca 2012 r.

Język trzeciego tysiąclecia VI, 17-19 marca 2010 r.

Język trzeciego tysiąclecia V, 13-16 marca 2008 r.
Język trzeciego tysiąclecia IV,9-12 marca 2006 r.
Język trzeciego tysiąclecia III, 4-7 marca 2004 r.
Język trzeciego tysiąclecia II, 28 lutego-2 marca 2002 r.
Język trzeciego tysiąclecia I, 2-4 marca 2000 r.

 

 

Język trzeciego tysiąclecia XI

02
grudzień
2020
04
grudzień
2020
Godz. rozpoczęcia: 10:00
Godz. zakończenia: 15:00

Miejsce:
Kraków

 2-4 GRUDNIA 2020 

 

PROGRAM KONFERENCJI - ZDALNY (wersja z 23 listopada z linkami do sesji)

NASZĄ KONFERENCJĘ SPONSORUJE URZĄD MIASTA KRAKOWA - NAUKA PRZYSZŁOŚCIĄ KRAKOWA

PLAKAT KONFERENCYJNY

 

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW


GOŚCIE MILE WIDZIANI

 

UWAGA PREZENTACJE DR BEATY JĘDRZEJCZAK WE ŚRODĘ O 13:15 ORAZ DR HAB. MAŁGORZATY  PACHOWICZ W ŚRODĘ O GODZ 11:45 ODWOŁANE.

 

Dodatkowe informacje dostępowe - wyłącznie w przypadku problemów z dostępem

 


ZACHECAMY DO ZGŁASZANIA PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE PÓŁROCZNIK JĘZYKOZNAWCZY TERTIUM/ TERTIUM LINGUISTIC JOURNAL 

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 11. edycji konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia, która odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 marca 2020 r. (sobota-poniedziałek). Od obecnej edycji konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i dwujęzyczny (wystąpienia przewidujemy w języku angielskim i polskim).

 

Temat wiodący konferencji:

 

Language in the Social Semiotic (Język w przestrzeni semiotyki społecznej)

 

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień  z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz relacji słowa i obrazu, ujmowanych z perspektywy semiotyki spolecznej, analizy konwersacyjnej, krytycznej analizy dyskursu (także multimedialnego/multimodalnego), językoznawstwa antropologicznego czy komunikacji międzykulturowej. 


W kręgu tematów konferencji znajdują się m.in..różne aspekty komunikacji osadzone w perspektywie społecznej:

 • pragmatyka komunikacji międzykulturowej
 • kreatywność i tradycja w komunikacji wewnątrzkulturowej
 • komunikacja w sztuce
 • dyskurs religijny
 • humor w kulturze i komunikacji
 • komunikacja w rodzinie i różnych grupach wiekowych
 • specyfika komunikacji płci społeczno-kulturowej
 • komunikacja w edukacji
 • komunikacja w firmach i biznesie
 • formy komunikacji na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

 

Szczególne miejsce w naszej konferencji zajmuje tematyka przekładoznawcza. Proponujemy refleksję na następujące tematy:

 

 •   przekład jako komunikacja (społeczna)
 •   kulturotwórcza rola przekładu
 •   krytyczna analiza dyskursu w przekładzie
 •   socjologia przekładu - tłumacze w kontekstach społeczno-kulturowych

 

Wśród gości specjalnych konferencji będziemy mieli zaszczyt powitac w Krakowie::

 

Profesora Konrada Dominasa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


Profesora Zoltána Kövecsesa z Uniwersytetu w Budapeszcie,

 

Profesora Michała Krzyżanowskiego z Uniwersytetu w Örebro w Szwecji oraz Uniwersytetu w Liverpoolu.

 

Profesora Surena Zolyana  z Uniwersytetu w Kaliningradzie

 


Link to the English website


Referaty, terminy i wymagania do publikacji

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej.

 

W przypadku wygłaszania referatu po polsku - prosimy o przygotowanie dłuższego streszczenia w języku angielskim - można też przygotować prezentacje w jezyku angielskim..

 

Termin zgłoszenia abstraktów (w języku polskim oraz angielskim) wystąpień:15 lipca 2020 (zgłoszenia elektroniczne)

Termin akceptacji zgłoszeń: 30 lipca 2020
Termin dokonania wpłaty: 30 sierpnia 2020
Termin złożenia tekstów do druku do czasopism: 30 września 2020

Publikacja numeru specjalnego czasopisma Półrocznik Językoznawczy Tertium: grudzień 2020

 

Kontakt z organizatorami: tertium2016@gmail.com

 

Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydanie Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) - czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy publikacje anglojęzyczne, ale można także zgłaszać publikacje w języku polskim.

 

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org - również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

 

Gdyby liczba zgłoszonych artykułów była wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium znajdzuje się na liście MENiS wśrod wydawnictw kategorii II- 80-punktowych).

 

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism, a także na naszej stronie internetowej (w przypadku tomu pokonferencyjnego).